Wednesday, February 24, 2010

Wastong Gamit ng Raw, Daw, Dito, Rito

Ang raw, rito, rin, roon at rine ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig (vowel - a, e i, o, u) o malapatinig (semi-vowel - w, y).
Halimbawa:
1. Pumunta ka rito.
2. Taga-Dabaw (Dabao) rin si Imelda.
3. Nag-aaway raw ang mga bata.
4. Maliligo rine ang mga dalaga.
5. Patungo roon ang mga kandidato.

Ang daw, dito, din, doon at dine ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig (consonant).
Halimbawa:
1. Sa ilog daw maliligo ang mga binata.
2. Pupunta rin dito ang mga artista.
3. Yayaman din tayo balang araw.

Dito at Doon ang ginagamit sa simula ng isang pangungusap.
Halimbawa:
1. Dito ba tayo maghihintay?
2. Doon na tayo mananghalian sa bahay.

6 comments:

Anonymous said...

Salamat po.

The Former Mrs. Cruz said...

I get irritated whenever I see the sign "Load na dito." What do you think?

Anonymous said...

Very helpful

Anonymous said...

now i know

Christian Roi Cabel said...

Load na rito. Hahaha

Katniss Everdin said...

Very helpful. Di ko ma.gets yan nung college hehehe... ang dali.lang pala